GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

 • Kto sme?
  Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Internetovej stránky:
  CORP solution spol. s.r.o.
  IČO: 51 197 944 DIČ: 212 0632 239
  Sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – Rača (ďalej len „prevádzkovateľ“).
  Kontakt: e-mail: myvrslovakia@gmail.com
 • Aké osobné údaje spracúvame?
  Kontakt
  Aby ste nás mohli skontaktovať v záujme poskytnúť vám ďalšie informácie o našich službách, prípadne aby sme vám mohli odpovedať na všetky otázky, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: Meno, email a iné osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri zaslaní správy.
  Registrácia
  Pokiaľ je tento nástroj aktívny, neváhajte vyplniť registračný formulár a prihlásiť sa na zasielanie zaujímavých pracovných ponúk. V súvislosti s registráciou, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: Užívateľské meno, email, obrazová podobizeň (fotografia), jazykové znalosti, vek a ďalšie vami poskytnuté údaje.
 • Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytnutia informácii , vzájomného kontaktovania, zasielania zaujímavých ponúk a poskytnutia informácii o možnej
  obchodnej spolupráci. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, oprávneného záujmu a vášho dobrovoľného súhlasu.
 • Aký je náš oprávnený záujem?
  V prípade ak ste nám zaslali vyplnený formulár prostredníctvom nášho elektronického
  formulára, dovoľujeme si Vám zasielať aktuálnu ponuku noviniek, našich služieb a iný marketingový materiál
  podľa vami zadaných kritérií alebo vás kontaktovať na základe oprávneného záujmu. Táto
  aktivita bezprostredne súvisí s poskytovaním našich služieb a informácii. V tejto súvislosti
  spracúvame len váš email, užívateľské meno, meno, a iné vami poskýtnuté informácie.
 • Ako nám môžete dať súhlas?
  Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov potvrdzujete automaticky odoslaním kontaktného formuláru.alebo
  písomným vyhlásením, zaslaným na našu e-mailovú adresu.
 • Ako môžete súhlas odvolať?
  Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať.
  Súhlas môžete odvolať:
 • zaslaním oznámenia na email: myvrslovakia@gmail.com
 • Komu vaše údaje poskytujeme?
  Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne
  zaviazaných obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné
  údaje v prípade vzájomnej dohody. Za účelom poskytovania našich služieb poskytujeme
  osobné údaje:
 • Externému účtovníkovi
 • Externým spolupracovníkom
 • Dopravcovi v prípade potreby
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
  Účtovníctvo
  a) Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov.
  Registrácia
  a) Zaslaný registračný formulár sa uchovávajú po dobu jej vybavenia, najviac po dobu 5
  rokov.
  Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
  a) Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
  Uchádzač o ponuku (obchodnú spoluprácu)
  a) Vašu žiadosť uchovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám dali
  súhlas na spracovanie, najviac po dobu 5 rokov.
 • Kam prenášame vaše osobné údaje?
  Osobné údaje ktoré spracúvame za vyššie uvedenými účelmi neprenášame do tretích krajín.
 • Nie ste spokojný?
  Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť
  na email: myvrslovakia@gmail.com
  Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že
  vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
 • Ako spracúvame vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame
  prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania. Listinná
  forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva a
  pre potreby vedenia vymáhaní pohľadávok/súdnych sporov.
 • Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
  Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich
  osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.
  Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami,
  ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich
  priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby,
  ktoré sú riadne poučené, ovládajú našu interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie
  s osobnými údajmi.
 • Sociálne médiá
  Naša Internetová stránka obsahuje aj funkcie sociálnych médií ako napr. tlačidlo „Like“
  Facebook a iné ktoré sú využívané.
 • Aké máte práva podľa GDPR?
  a) Právo na prístup k údajom
  Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás
  požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami
  o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
  b) Právo na opravu
  Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne.
  Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo
  doplnenie.
  c) Právo na vymazanie
  Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich
  údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
  d) Právo na obmedzenie spracúvania
  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej
  žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať
  nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na
  miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
  -vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
  obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše
  oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
  e) Právo na prenosnosť údajov
  Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám
  umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že
  ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
  f) Právo namietať
  Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Na základe námietky vaše osobné
  údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
 • na základe súhlasu,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
  môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
  Ako môžete tieto práva vykonávať? S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť: emailom na
  adresu: info@sexagent.eu tel.: +421 949 xxx xxxx
 • IP Adresa a Cookies
  Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z
  hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.
  IP adresa sa stáva osobným údajom ak:
   IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia
  spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),
   statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné
  považovať za osobné údaje,
   dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ
  online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie
  identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).
  Súbory cookies využívame na:
   správnu funkčnosť Internetovej stránky
   Google Analytics
   sledovaniu návštevnosti
 • Vybavenie žiadostí
  Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme
  informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon
  práva dotknutej osoby podľa GDPR vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej
  totožnosti.
  Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne
  posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od
  prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa
  GDPR je bezplatné.
  V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej
  mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu
  (www.dataprotection.gov.sk).